Regulamin Makutu Earn


Program Partnerski Makutu Earn umożliwia zarabianie poprzez promowanie wybranych produktów znajdujących się w sklepie internetowym www.makutu.pl.

Właścicielem i organizatorem programu partnerskiego Makutu Earn jest firma Makutu Katarzyna Majewska    ul. Leśna 27, 55-120 Osola, REGON: 363473562

Umowa pomiędzy Partnerem a Organizatorem zostaje zawarta poprzez przystąpienie do programu Makutu Earn i określa warunki, na jakich prowadzona jest współpraca. 

Regulamin jest prawnym porozumieniem między Makutu a Partnerem, który potwierdza, że przeczytał, rozumie i zgadza się z warunkami niniejszego Regulaminu. 

Jeśli Partner nie zgadza się z warunkami niniejszego Regulaminu nie powinien przystępować do programu Makutu Earn  i akceptować niniejszych postanowień.

 

I. Definicje

 Niniejszy Regulamin zawiera następujące zwroty : 

1. Organizator: Makutu Katarzyna Majewska , zarejestrowany: u. Leśna 27, 55-120 Osola , Polska 

2. Partner: Osoba aktywnie prowadząca swój profil w mediach społecznościowych np. na Instagramie, Facebooku, YouTube lub prowadząca blog, w sposób staranny i kulturalny, publikująca treści regularnie, mająca duży kontakt z osobami obserwującymi (sprawnie odpowiadająca na pytania, wchodząca w interakcje). Wskazany wyżej profil musi być aktywny. Jeden profil przypisany jest do jednej osoby.

3. Formularz Rejestracyjny: formularz umożliwiający przesłanie danych osób lub firm  chcących uczestniczyć w Makutu Earn.

4.  Panel Administracyjny: oznacza tę część serwisu, do której Partner ma indywidualny dostęp po poprawnym zarejestrowaniu się i po poprawnej weryfikacji przez Organizatora. Panel Administracyjny Partnera  zawiera dane sprzedażowe.

5. Przedmiot promocji: Produkty oferowane przez Organizatora , dostępne na stronie internetowej: www.makutu.pl w zakładce sklep. 

7. Unikalny klucz : kod lub link za pomocą którego system administracyjny identyfikuje partnera .

 

II. Zasady działania programu Makutu Earn

1.Warunkiem przystąpienia do Makutu Earn jest wypełnianie Formularza Rejestracyjnego, akceptacja Regulaminu oraz pozytywna weryfikacja Partnera przez Organizatora potwierdzona mailem. 

2. W Makutu Earn mogą uczestniczyć:

a.  Pełnoletnie osoby fizyczne

b. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

3. W Formularzu Rejestracyjnym należy podać obowiązkowo: adres e-mail, wybrać nazwę użytkownika oraz hasło i zamieścić link do jednego z portali społecznościowych: Instagram, Facebook, Youtube, Blog, Twitter lub link do bloga, na którym będzie aktywnie promowana marka Makutu.

 

III. Prawa i obowiązki Partnera

1. Partner przystępujący do Makutu Earn po dokonaniu rejestracji, zobligowany jest uzupełnić pozostałe informacje, w szczególności informacje dotyczące szczegółów płatności, w tym podać dane kontaktowe, adres e-mail oraz numer konta do wypłat. 

2.Przez cały okres użytkowania Makutu Earn  przestrzegać zasad i reguł w nim określonych.

3. Partner poprzez przypisany do niego Klucz może promować Produkty udostępnione do sprzedaży za pośrednictwem Makutu Earn w mediach społecznościowych i blogach wskazanych w punkcie II.5 niniejszego Regulaminu. 

4. Organizator zabrania wykorzystywania grafik i znaków handlowych ( zdjęcia, logo, grafiki ), których własnością jest Makutu do promowania treści niezgodnych z prawem, niezgodnych z tym regulaminem  oraz treści innych niż promowanie produktów ze sklepu www.makutu.pl

5. Partner zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich wymogów prawa promując produkty.

6. Partner może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Makutu Earn.

 

IV. Prawa i Obowiązki Organizatora

1. Organizator jest odpowiedzialny za rzetelne prowadzenie i rozliczanie prowizji.

 

2. Organizator udostępni każdemu zarejestrowanemu Partnerowi Panel zawierający informacje na temat danych sprzedażowych. 

 

3. Organizator zapewni wsparcie techniczne, administracyjne, a także pomoc w zakresie posługiwania się Makutu Earn dla zarejestrowanych Partnerów 

 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji w każdym czasie spełniania przez Partnera wymogów określonych w punkcie I.2. Niespełnienie wskazanych w powyższym punkcie wymogów lub naruszenie Regulaminu skutkuje usunięciem Partnera z Makutu Earn ze skutkiem natychmiastowym, a także niewypłacenia mu prowizji.

5. Partner może złożyć reklamację w przypadku nieotrzymania należnych pieniędzy i ubiegać się o wypłacenie niezrealizowanych środków w okresie 6 miesięcy od daty wymagalności danej płatności.

 

V. Prowizje

1. Klucz w postaci linku Partner umieszcza na swojej stronie www, social mediach lub innych kanałach za pomocą którym promuje produkty Makutu. 

  1. Link powoduje przejście na stronę www.makutu.pl – lub inną podstronę strony www.makutu.pl wygenerowaną przez Partnera.

  2. Klient, który po kliknięciu w link referencyjny na stronie Partnera, dokona zakupu na stronie Organizatora www.makutu.pl , spowoduje naliczenie prowizji należnej Partnerowi ustalonej w regulaminie.

2. Przystąpienie do Makutu Earn jest jednoznaczne z przypisaniem Partnerowi przez Organizatora indywidualnego KODU z 5% zniżką, którą ten dzielić się może ze swoimi obserwującymi.

  1. KOD może być przekazany przez Partnera swoim obserwującym za pomocą liter i cyfr, KOD należy wpisać w koszyku zakupowym na stronie www.makutu.pl  jak na przykładzie poniżej:

  1. KOD może być przekazany przez Partnera swoim obserwującym za pomocą linku skopiowanego z pulpitu Partnera w miejscu gdzie znajduje się KOD; Link z KODEM, w który kliknie klient spowoduje przeniesienie na stronę www.makutu.pl gdzie KOD będzie już automatycznie dodany do koszyka z uwzględnioną zniżką na zakupy. 

 

4. Zastosowanie unikalnego KODU w procesie zakupowym (zarówno opisanym w pkt.3a oraz 3b tego paragrafu) powoduje naliczenie dla klienta, który użył kod, 5 % rabatu od ceny końcowej produktów nieprzecenionych i nie objętych innymi promocjami. 

5. Prowizja zostaje naliczona Partnerowi na podstawie złożonego i opłaconego zamówienia w sklepie www.makutu.pl pochodzącego z unikalnego kodu lub linku Partnera.

6. Wysokość prowizji to 10 % (słownie: dziesięć procent) od kwoty brutto wartości opłaconego koszyka z pominięciem kosztów dostawy. 

7. Prowizja jest naliczona w momencie wysłania produktu przez Organizatora do osoby zamawiającej.

8. Prowizja zostaje anulowana na koncie Partnera w momencie gdy Kupujący nie odbierze produktów lub dokona zwrotu zakupionych produktów.

9. Prowizje wypłacane są z dołu. Organizator dokona dyspozycji przelewu Prowizji w terminie 14 dni po zakończeniu miesiąca uzyskano kwotę minimalną. Partner otrzyma prowizję do ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpiła dyspozycja przelewu, jednakże Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w terminach płatności, jeżeli wynikły one z przyczyn niezależnych od niego.

 

10. Warunkiem wypłacenia prowizji jest osiągniecie minimalnego limitu, który wynosi 100 zł , prawidłowe wypełnienie informacji o płatnościach w Panelu Administracyjnym Partnera oraz uzupełnienie Formularza Rejestracyjnego o dane umożliwiające wypłatę prowizji to jest: imię i nazwisko, adres e-mail, numer konta bankowego, na które będzie wypłacana prowizja. 

 

11.W przypadku rezygnacji ze współpracy Partner otrzymuje prowizję niezależnie o wielkości zebranych środków.

 

12. Osobom fizycznym oraz osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą wypłata prowizji będzie się odbywać na rachunek bankowy wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

 

13. Minimalny limit zarobków do wypłacenia prowizji to 100 zł

14. Partner ma możliwość śledzenia wypłat i prowizji w Panelu Administracyjnym swojego konta.

VI. Panel Administracyjny Partnera

1. Organizator udostępnia Partnerowi Panel Administracyjny o wyglądzie przedstawionym poniżej:

 

VII. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator. 

2. Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych i realizacji uprawnień jest możliwy za pośrednictwem e-mail: makutu@makutu.pl.

 

3. Dane osobowe Partnera mogą być przetwarzane na podstawie:

a) niezbędności do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem

(art. 6 ust. 1 lit. b RODO), odrębnie dla celu: rejestracji konta Partnera, jego identyfikacji oraz realizacji wypłat;

b) obowiązku prawnego w związku z wykonaniem umowy (art. 6 ust. 1 lit. c w zw.

z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w celu realizacji zgłoszonych reklamacji;

c) prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

d) kontaktu – udzielenia informacji, gdzie uzasadnionym interesem jest opieka

nad Partnerem oraz udzielanie odpowiedzi na zadane pytania;

e) dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową, gdzie uzasadnionym

interesem Administratora jest możliwość dochodzenia i ochrony przed

ewentualnymi roszczeniami;

f) przesyłania Partnerowi informacji handlowych i materiałów marketingowych w celu należytego promowania Produktów.

g) obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu wypełniania obowiązków

wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów o rachunkowości oraz

obowiązków podatkowych.

4. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in.: podmiotom świadczącym usługi organizacyjne, marketingowe oraz podmiotom świadczącym usługi związane z prowadzeniem badań jakościowych, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

 

5. Dane zebrane w celu rejestracji konta Partnera – realizacji Makutu Earn będą przetwarzane przez okres funkcjonowania konta. Dane osobowe będą przetwarzane również przez okres umożliwiający rozpatrywanie reklamacji, w tym przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych. 

 

6. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora jeżeli zostanie do niego zgłoszony sprzeciw wobec tego typu przetwarzania danych. W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę, dane będą przechowywane do momentu jej wycofania.

 

7. Partner ma prawo do:

a) dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;

b) wprowadzenia zmian swoich danych tym ich profilowania;

 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w zakresie danych przetwarzanych na podstawie obowiązku prawnego oraz wykonania umowy i podjęcia działań przed jej zawarciem, niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Niepodanie danych niezbędnych do kontaktu, uniemożliwi kontakt i realizację wypłaty.

 

9. Jeżeli Partner lub osoba trzecia uzna, że Administrator naruszył swoim działaniem przepisy ochrony danych osobowych, przysługuje mu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na takie działanie Administratora

 

VIII. Postanowienia Końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest poświadczeniem porozumienia zawartego między Organizatorem a Partnerem przystępującym do Makutu Earn i zastępuje wszelkie pisemne lub ustne uzgodnienia pomiędzy stronami.

 

2. Złamanie zasad niniejszego Regulaminu skutkuje natychmiastowym zawieszeniem

konta i niewypłaceniem prowizji Partnerowi przez Organizatora.

 

3. Organizator zastrzega sobie możliwość zablokowania konta Partnera w przypadku

działania Partnera na niekorzyść programu bądź na niekorzyść innych Partnerów.

 

4. Każda ze stron ponosi odpowiedzialność za prowadzenie własnych działań w zakresie Makutu Earn, a tym samym niniejszej umowy.

5. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, ale jednoznacznie jest zobligowany do poinformowania o tym fakcie Partnerów poprzez umieszczenie nowej wersji regulaminu na stronie Makutu Earn.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.